Plaatsbeschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de toestand van een onroerend goed, alsook een inventaris van de uitrusting. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt‘op tegenspraak’ wat inhoudt dat zowel huurder als verhuurder aanwezig zijn en akkoord gaan met de inhoud. Er wordt kamer per kamer overlopen in welke toestand deze zich bevindt, welke materialen er werden gebruikt en welke inhoud er aanwezig is.
De toestand en de beschadigingen die zichtbaar zijn worden tekstueel genoteerd in een verslag en gestaafd met foto’s, die als bewijsmateriaal dienen. Er wordt ook genoteerd hoeveel sleutels er zijn alsook de meterstanden van de nutsvoorzieningen.
De plaatsbeschrijving is rechtsgeldig indien ze door beide partijen ondertekend en gedateerd is.

plaatsbeschrijving huur - verhuur

Wie stelt een plaatsbeschrijving op?

Partijen kunnen zelf een plaatsbeschrijving opstellen of beroep doen op een deskundige, waarbij elke partij het ereloon voor de helft voor zijn rekening neemt.

Indien één van beiden niet akkoord gaat met het opstellen van een plaatsbeschrijving, kan de vragende partij dit afdwingen via bemiddeling van de vrederechter binnen de eerste maand van de bewoning. De vrederechter zal in casu een expert aanstellen.

Adexcon kan u, als deskundige, bijstaan bij het opstellen van een nauwkeurige plaatsbeschrijving van uw appartement of woning.

Het voordeel van het aanstellen van Adexcon is dat wij ervoor zullen zorgen dat de gebreken zoveel mogelijk worden opmerkt en zorgvuldig in het verslag worden verwerkt en gedocumenteerd. Door onze ervaring gaat wij zéér gestructureerd te werk, waardoor de kans minimaal is dat er zaken over het hoofd worden gezien.

Het verslag wordt in tweevoud opgesteld en de partijen kunnen binnen de 2 weken hun opmerkingen hierover formuleren.

Waarom een plaatsbeschrijving?

Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een gedetailleerde plaatsbeschrijving verplicht is bij het aangaan van een huurcontract.
Indien geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, wordt vermoed dat de huurder het pand ontvangen heeft in de staat waarin het zich op het einde van de huurovereenkomst bevindt, behoudens tegenbewijs met alle rechtsmiddelen.

De plaatsbeschrijving moet samen met het huurcontract geregistreerd worden.

Een plaatsbeschrijving heeft tot doel om de rechten van beide partijen te vrijwaren. De toestand bij het begin van het huurcontract wordt vergeleken met de toestand bij het verlaten.

Beschadigingen die bij intrede reeds aanwezig waren, kunnen daardoor niet verhaald worden op de nieuwe huurder. Anderzijds kunnen beschadigingen die niet aanwezig waren bij intrede en wél aanwezig bij uittrede, wél verhaald worden op de huurder. Gebreken die ontstaan door het normale gebruik of slijtage of overmacht, kunnen niet verhaald worden op de huurder.

De plaatsbeschrijving wordt gebruikt als basisinstrument om de toestand van het pand bij uittrede te evalueren en op basis daarvan de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk vrij te geven.

Indien de woonst belangrijke wijzigingen of verbouwingen heeft ondergaan, is het aangewezen om een bijlage bij de oorspronkelijke plaatsbeschrijving te voegen of een nieuwe te laten opstellen.

Een plaatsbeschrijving kan eventueel later als bewijsmateriaal dienen in een juridisch dossier.

Wanneer moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld?

De plaatsbeschrijving wordt idealiter opgesteld tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, om discussies omtrent eventuele beschadigingen te vermijden. Wettelijk gezien moet de plaatsbeschrijving uiterlijk plaatsvinden binnen de 15d na intrede ingeval de looptijd van het huurcontract <1 jaar en binnen de maand na intrede ingeval de looptijd van het huurcontract > 1 jaar bedraagt.