desktop

tablet & mobile

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSING

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen van ADEXCON Comm.V..

ADEXCON Comm.V. is de juridische vennootschap die VAN DEN BROECK HANS met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Sperwerlaan 14 en met btw nummer BE 0715.577.314 gebruikt. Haar activiteiten bestaan in het uitvoeren van schade- en risicoanalyses in de bouwsector en het verlenen van bouwkundige adviezen. ADEXCON Comm. V. voert tevens freelance opdrachten uit als projectleider.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door ADEXCON Comm.V. Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

ARTIKEL 2 - BETALING VAN FACTUREN

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na verzending van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

ADEXCON Comm.V. factureert conform het uurtarief zoals weergegeven op de offerte of zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Voor elke prestatie wordt steeds een minimumbedrag van 75,00 € in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Elk protest op facturen dient binnen de acht dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan ADEXCON Comm.V. kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Elke vorm van korting of prijsvermindering die door ADEXCON Comm.V. aan de medecontractant zou worden toegekend is alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ADEXCON Comm.V. wordt bevestigd door een creditnota.

Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een recentere factuur.

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning moet worden gestuurd een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 10 % per jaar, eveneens te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan 150,00 €) op het totale factuurbedrag en 10,00 € per aangetekende zending.

Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Onder voorbehoud van de toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde, kan de klant geen schadevergoeding van ADEXCON Comm.V. vorderen, op eender welke grond, met name voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele, contractuele of delictuele aard. ADEXCON Comm.V. geeft slechts bouwadviezen en brengt bouwproblemen in kaart zonder een rol te spelen in het bouwproces. Zij kan noch op technisch gebied, noch voor de prijs of de omvang van de (herstel)werken aansprakelijk worden gesteld.

De aansprakelijkheid van ADEXCON Comm.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur, behoudens andersluidend beding in deze algemene voorwaarden. Door de klant wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. ADEXCON Comm.V. voor zichzelf en zijn verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval.

ADEXCON Comm.V. is een bouwtechnisch adviesbureau en geeft geen juridisch advies. Hiervoor dient de opdrachtgever zich te laten bijstaan door een advocaat. Adviezen worden uitsluitend gegeven over technische aangelegenheden. Gebreken van esthetische aard worden door ons niet behandeld: dit is de bevoegdheid van de architect.

De opdracht is geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. ADEXCON Comm.V. zal handelen naar best vermogen en met maximale inspanning doch zonder dat het resultaat gegarandeerd wordt.

ADEXCON Comm.V. zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

Voor wat betreft de freelance opdrachten is ADEXCON Comm.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat ADEXCON Comm.V. hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is , mits schriftelijke kennisgeving in één van volgende gevallen a) de opdrachtgever in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som te betalen, b) indien de opdrachtgever één van haar verplichtingen niet nakomt, geen medewerking verleent, en nalaat hieraan te verhelpen binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door ADEXCON Comm.V. . In elk geval zal, wanneer ADEXCON Comm.V., op basis van één van voornoemde gronden, de overeenkomst ontbindt, de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan het reeds gefactureerde bedrag aan de klant van de laatste 3 maanden, met een minimum van 110,00 €. ADEXCON Comm.V. kan ten allen tijde de overeenkomst stopzetten zonder schadevergoeding ingeval van overmacht of langdurige ziekte.

ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. De persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 (“GDPR”). Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Zij zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt te beschermen en te beheren in alle transparantie.

4.2 Enkel de persoonsgegevens (zoals naam, e-mail, gsmnummer, facturatiegegevens, en alle gegevens m.b.t. het juridisch dossier) worden die wij noodzakelijk achten om ofwel de overeenkomst met de klant uit te voeren, ofwel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

4.3. De cliënt heeft het recht ons te allen tijde te contacteren om vragen te stellen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor meer uitleg omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring op de website.

ARTIKEL 5 – RECHT EN RECHTBANK

5.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

5.2. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Indien de Vrederechter bevoegd is verklaren partijen akkoord te zijn dat de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen wordt geadieerd.

error: Content is protected !!