Gerechtelijke expertise

Als een minnelijke schikking moeilijk wordt

Op verzoek van de rechtbank bij een bouwtechnisch geschil

Toepassing

  • het gerechtelijk deskundigenonderzoek gebeurt op verzoek van de rechtbank om in een technisch geschil juist te kunnen oordelen
  • de door de rechtbank aangestelde deskundige tracht de partijen te verzoenen
  • indien geen verzoening wordt bekomen, deelt hij zijn bevindingen en advies aan de rechtbank mede

De verschillende fases in het verloop van de gerechtelijke expertise:

  • opdracht van de rechtbank
  • startvergadering
  • onderzoek
  • voorverslag
  • minnelijke regeling of bemerkingen op het voorverslag
  • eindverslag
Adexcon - gerechtelijke-expertise

De gerechtsdeskundige krijgt inzage in de verslagen van de éénzijdige en eventuele tegensprekelijke expertise, maar zal op onafhankelijke wijze verder onderzoek moeten doen.

Zijn rol bestaat er ook in om vooralsnog de partijen te verzoenen.

Verder zal hij zijn bevindingen, degelijk gestaafd, moeten mededelen aan de rechtbank.

Hij mag zelf geen uitspraken doen over de schuld van de partijen, hij zal enkel feiten en vaststellingen mededelen aan de rechtbank. De rechtbank heeft bovendien de mogelijkheid om het eindverslag van de gerechtsdeskundige aan te wenden of naast zich neer te leggen. Op basis van de vaststellingen van de gerechtsdeskundige zal de rechtbank een definitieve uitspraak doen.

De kosten van de gerechtelijke expertise worden geprovisioneerd door de partij die in het vonnis wordt aangeduid. In de loop van het onderzoek kunnen bijkomende provisies worden gevraagd. Na afloop zal de rechtbank de kosten ten laste leggen van de partij die in zijn ongelijk wordt gesteld of worden de kosten verdeeld tussen de partijen, al naargelang de uitspraak van het vonnis.

TIP: In sommige verzekeringspolissen B.A. of rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van een bouwtechnisch adviseur. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmakelaar of –agent.

Adexcon - gerechtelijke-expertise