Tegensprekelijke expertise

Als u een expertise wenst met alle betrokken partijen

Wanneer is een tegensprekelijke expertise van toepassing?

Een bouwconflict kan ontaarden in een uitzichtloze zaak. Iedere partij houdt halsstarrig vast aan zijn eigen standpunt. Dan kan de tegensprekelijke expertise een doorbraak betekenen.

Een tegensprekelijke expertise is een onderzoek van een schadegeval op vraag van meerdere partijen met het oog op een minnelijke schikking, om verdere juridische kosten te vermijden.
Een tegensprekelijke expertise gebeurt meestal met het oog op een definitieve afwikkeling van het bouwgeschil.

Wat houdt dit in?

  • aanwezigheid van alle betrokken partijen, soms ook van de tegenexpert
  • vaststelling van de bouwgebreken op basis van objectieve criteria
  • de oorzaak en verantwoordelijkheid van de gebreken of bouwfouten trachten te achterhalen
  • het opstellen van een expertiseverslag

De vaststellingen vormen vaak de basis voor het bereiken van een minnelijke schikking waarbij ter plaatse:

  • in samenspraak met de betrokken partijen tot een oplossing wordt gekomen
  • wij bemiddelen in het conflict en voorstellen doen tot compromis
  • wij u helpen met het opstellen van een dading
  • beëindiging van het bouwgeschil of bouwconflict

Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij de partijen in onderling akkoord de punten uiteenzetten waarover het bouwgeschil handelt en hierover uitdrukkelijk overeenkomen op welke wijze de gebreken of grieven worden opgelost. Eventuele financiële of materiële tegemoetkomingen worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Na ondertekening van de dading door alle betrokken partijen geldt dit als onherroepelijk en definitief.

Komt men in de tegensprekelijke expertise niet tot een minnelijke schikking, dan rest alleen nog de gerechtelijke expertise. De eisende partij zal dan naar de rechtbank stappen. De rechtbank zal beroep doen op een gerechtsdeskundige en hem opdracht geven om het technische luik van de zaak te onderzoeken en zijn bevindingen neer te schrijven in een eindverslag.

In uitzonderlijke gevallen worden wij aangesteld als deskundige voor een bindende tegensprekelijke expertise. Dit is het geval indien alle partijen voorafgaandelijk akkoord gingen dat de bevindingen van de deskundige definitief uitsluitsel moeten geven en de vaststellingen als definitief worden beschouwd en aanvaard door alle partijen. Desgevallend is geen verweer meer mogelijk.

Een door alle partijen ondertekend tegensprekelijk expertiseverslag is bewijskrachtig en heeft meer slagkracht in een juridisch geschil

Een tegensprekelijke expertise gebeurt steeds in aanwezigheid van alle partijen, waardoor het verslag in een eventuele latere fase van het geschil deel zal uitmaken van het stukkenbundel van het juridische dossier.

Indien later het dossier naar de rechtbank zou gaan, is de draagkracht van een tegensprekelijke expertise véél groter dan van een éénzijdige expertise.

Adexcon - tegensprekelijke expertise
Adexcon tegensprekelijke-expertise